پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رئيس كميسيون دائمي
جناب آقاي دكتر کاظم خاوازی
معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي
 

اعضای کمیسیون دائمی
 


جناب آقاي دكتر علي آهون‌منش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دكتر محمدحسن عصاره
رئیس محترم موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 


----------------------------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دكتر عبدالمهدي بخشنده
‏معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت جهادكشاورزي

----------------------------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دكتر شهاب كسكه
هيات مميزه مركزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

----------------------------------------------------------------------------------------


جناب آقاي دکتر سعید دشتی
نماينده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

----------------------------------------------------------------------------------------

جناب آقای دکتر اسکندر امیدی نیا
نماينده سازمان حفاظت محيط زيست

----------------------------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دكتر بازرگان
معاون پژوهشي و فناوري

----------------------------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دکتر مویدی
معاون سازمان و رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

 


دبير كميسيون دائمي


جناب آقاي دكتر سیدباقر محمودی
معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع
سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 

5.3.12.0
V5.3.12.0