پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اعضاي حقيقي

جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری

مرتبه علمي: استاد
دکترای ژنتيك و اصلاح نباتات

پست الکترونیک:  bagheriyazd@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------

 

جناب آقای دکتر رسول زارع

قائم مقام سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

مرتبه علمي: استاد

 دکترای بیماری شناسی گیاهی - قارچ شناسی

 پست الکترونیک:  simplicillium@yahoo.com


----------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دكتر اسکندر زند

مرتبه علمي: استاد
دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی

پست الكترونيك: eszand@yahoo.com

------------------------------------------------------------------------

جناب آقای دکتر جواد فرهودی

مرتبه علمي: استاد
دکترای سازه‌هاي آبي

پست الکترونیک: jfarhodi@ut.ac.ir

----------------------------------------------------------------

جناب آقاي دكتر غلامحسين طهماسبي

مرتبه علمي: استاد
دکترای حشره‌شناسي(بیولوژی و رفتارشناسی زنبورعسل)

پست الكترونيك: samad.shadfar@Gmail.com
 
------------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دكتر محمدجعفر ملكوتي

مرتبه علمي: استاد
دکترای اگرونومي(خاك‌شناسي)

پست الكترونيك: mjmalakouti@modares.ac.ir
 

------------------------------------------------------------------------

جناب آقای دکتر سیدحمیدرضا صادقی

مرتبه علمي: استاد
دکترای مهندسي حفاظت آب و خاك

پست الکترونیک: sadeghi@modares.ac.ir

------------------------------------------------------------------------

جناب آقای دکتر حميد رحيميان‌مشهدي

مرتبه علمي: استاد
دکترای علوم گياهي

پست الکترونیک: hrahimian@hotmail.com

------------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دكتر سعيد يزداني

مرتبه علمي: استاد
دکترای اقتصاد كشاورزي

پست الكترونيك: Syazdani@ut.ac.ir

------------------------------------------------------------------------

جناب آقای دکتر محمدحسن عصاره

مرتبه علمي: استاد
دکترای بيوتكنولوژي گياهي

پست الکترونیک: asareh@gmail.com

------------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دكتر عباسعلي مطلبي‌مغانجوقي

مرتبه علمي: استاد
دکترای بهداشت مواد غذايي

پست الكترونيك:  abbasalimotallebi@gmail.com

------------------------------------------------------------------------

جناب آقای دکتر حسن فضایلی

مرتبه علمي: استاد
دکترای علوم دامي-تغذيه دام

پست الکترونیک: hfazaeli@gmail.com

------------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دكتر گودرز نجفیان

مرتبه علمي: استاد
دکترای ژنتیک و اصلاح نباتات

پست الكترونيك: goodarzn@yahoo.co.uk

------------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دكتر داود نیک کامی

مرتبه علمي: استاد

دکترای آبخیزداری

پست الكترونيك: nikkami@msn.com

------------------------------------------------------------------------

 

جناب آقاي دكتر ابراهیم ابراهیمی

مرتبه علمي: استاد
دکترای حشره شناسی کشاورزی

پست الکترونیک: ebrahimi@iripp.ir

-----------------------------------------------------------------------

جناب آقای دکتر فریبرز عباسی

مرتبه علمي: استاد

دکترای آبیاری و زهکشی

پست الکترونیک: fa.abbasi@areeo.ac.ir
 

-----------------------------------------------------------------------

 

جناب آقاي دكتر غلامرضا صالحی جوزانی

مرتبه علمي: استاد
دکترای ژنتیک - بیوتکنولوژی

پست الکترونیک: gsalehi@abrii.ac.ir    

------------------------------------------------------------------------

 

جناب آقاي دكتر داراب حسنی

مرتبه علمي: دانشیار
دکترای باغبانی - اصلاح نباتات

پست الكترونيك: hassanida@gmail.com

------------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دكتر داریوش طالقانی

مرتبه علمي: دانشیار
دکترای مهندسی کشاورزی زراعت

پست الكترونيك: taleghani@sbsi.ir

------------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دكتر حسن علیپور

مرتبه علمي: دانشیار
دکترای ترویج و آموزش کشاورزی

پست الكترونيك: halipour2001@yahoo.com

------------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دكتر مسعود شمس بخش

مرتبه علمي: استاد
دکترای بیماری شناسی گیاهی

پست الكترونيك: shamsbakhsh@gmail.com 

------------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دكتر صلاح کوچک زاده

مرتبه علمي: استاد
دکترای هیدرولیک

پست الكترونيك: skzadeh@ut.ac.ir

 

------------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دكتر علیرضا میرواقفی

مرتبه علمي: استاد
دکترای دامپزشکی

پست الكترونيك: avaghefi@ut.ac.ir

 

-----------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دكتر سیدحسین حسینی

مرتبه علمي: استاد
دکترای انگل شناسی

پست الكترونيك: hhoseini@ut.ac.ir

-----------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دكتر سعید مینایی

مرتبه علمي: استاد
دکترای مهندسی ماشینهای کشاورزی

پست الكترونيك: minaee@modares..ac.ir

 

 


اعضاي حقوقي

جناب آقاي دكتر کاظم خاوازی
معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی
و رئیس هیئت ممیزه

 
مرتبه علمي: استاد
دکترای خاکشناسی-بیولوژی خاک
                                          
پست الكترونيك: kkhavazi@yahoo.com

----------------------------------------------------------------------

 

جناب آقاي دكتر کامبیز بازرگان
معاون پژوهش و فناوري سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی
و دبیر هیئت ممیزه


مرتبه علمي: دانشیار
دکترای خاکشناسی-شیمی و حاصلخیزی خاک

پست الكترونيك: bazargan-k@yahoo.com
 

5.3.12.0
V5.3.12.0